Projekt "Edukacja Ekologiczna w sieci" jest projektem współpracy 4 Lokalnych Grup Rybackich z  obszaru Województwa Pomorskiego:
 • Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,
 • Lokalnej Grupy rybackiej Kaszuby,
 • Słowińskiej Grupy Rybackiej,
 • Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Bytowskie
Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz  promowanie tych wartości poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjnej oraz przygotowanie programów i gier edukacyjnych adresowanych do mieszkańców i turystów. Celami szczegółowymi projektu są przede wszystkim:
 • wypracowanie trwałych postaw proekologicznych u dzieci, podniesienie poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan,
 • rozwój narzędzi służącej edukacji ekologicznej
 • przekonanie dzieci, że warto interesować się środowiskiem naturalnym oraz chronić je w celu zachowania go dla przyszłych pokoleń.
 • kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka ( min. turysty, rybaka ) z przyrodą,
 • kształtowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,
 • motywowanie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska
 • poznawanie walorów przyrodniczych obszarów oraz form ochrony przyrody,
 • aktywizowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności gatunków.
 • rozwój współpracy i przepływu informacji pomiędzy podmiotami i osobami prowadzącymi działania w zakresie edukacji ekologicznej;
Efekty, rezultaty korzyści:
 • opracowanie i upowszechnienie wśród ponad 5500 mieszkańców i turystów nowoczesnego narzędzia edukacji przyrodniczej, służącego zachowaniu specyfiki obszaru, na którym znaczący % stanowią obszary objęte różnymi formami ochrony
 • przeprowadzenie lekcji wdrożeniowej dla 5500 uczniów
 • uruchomienie aplikacji na stornach internetowych
 • oddolna aktywizacja lokalnych społeczności na rzecz edukacji ekologicznej z wykorzystaniem elementów podejścia LEADER i nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy różnymi obszarami województwa pomorskiego na rzecz aktywizacji i sieciowania liderów edukacji przyrodniczej
 • nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy różnymi obszarami województwa pomorskiego na rzecz aktywizacja i sieciowanie liderów edukacji przyrodniczej.
 • aktywnego podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności gatunków na obszarach silnego ruchu turystycznego, odwiedzanych przez licznych turystów
 • wzrost wiedzy ekologicznej i poczucia więzi z obszarem wśród mieszkańców
Efektem prowadzonej edukacji ekologicznej będzie: • wzrost ekologicznej świadomości społecznej, który stworzy wzorce zachowań,działań wśród mieszkańców i turystów w zakresie ochrony środowiska, zwiększy świadomość prawa ochrony środowiska,wykorzystując doświadczenia podejścia LEADER zaaktywizuje mieszkańców i stworzy model zbiorowej odpowiedzialności za środowisko w ramach szerokich struktur lokalnych organizacji • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, zmiana postaw i zachowań mieszkańców na bardziej proekologiczne Całkowita wartość projektu wynosi:  148 840,00 zł Dofinansowanie projektu z UE: 100 688,00 zł